Wat doet een jager 365 dagen?

Greep uit activiteiten

Het hele jaar door zet de jager zich in voor de natuur en de fauna in zijn jachtgebied. Hoewel de voornaamste taken hieronder vermeld staan, gaat zijn toewijding verder dan dit. Kom naar de Dag van de Jager om meer te leren over zijn uitgebreide inzet.

Bejagen wild

Jacht, beheer en schadebestrijding zijn verschillende manieren om voor dieren en de natuur te zorgen. Jacht betekent dat sommige dieren op een gecontroleerde manier worden bejaagd om als voedsel te dienen, maar alleen tijdens een specifieke periode. Beheer betekent dat we proberen ervoor te zorgen dat er genoeg dieren zijn en dat hun leefgebieden gezond blijven. Dit helpt om verschillende soorten planten en dieren te laten bestaan en ervoor te zorgen dat de natuur in balans is. Schadebestrijding is wanneer we proberen te voorkomen dat wilde dieren te veel schade veroorzaken aan gewassen, huizen en de natuur. We proberen dit te doen terwijl we nog steeds rekening houden met zowel wat mensen nodig hebben als met het beschermen van de natuur. Dus, kort gezegd: jacht zorgt voor voedsel en het voorkomen van schade en/of overpopulatie, beheer zorgt voor een gezonde omgeving voor dieren en planten en verkeers- en vliegveiligheid, en schadebestrijding helpt om problemen met wilde dieren en mensen op te lossen.

Biotoopprojecten

De jager vervult een essentiële rol in het bevorderen van biodiversiteit en het behoud van natuurlijke leefgebieden. Hij/zij voorziet advies en ondersteuning bij het inzaaien van akkerranden met specifieke plantensoorten, die dienen als voedsel- en schuilplaatsen voor diverse diersoorten, waaronder vogels, insecten en zoogdieren. Bovendien neemt de jager het initiatief bij het plaatsen van broedkorven, een cruciale taak ter ondersteuning van eendenpopulaties. Deze korven bieden veilige nestplekken, wat het broedsucces bevordert. Door het samenvoegen van expertise over lokale ecosystemen en jachtvaardigheden, draagt de jager op deze wijze bij aan het tot stand brengen en behouden van gezonde, evenwichtige ecosystemen.

Tellingen

Jaarlijks tellen jagers het wild in hun gebied, waarbij hun kennis en ervaring van de kolake biotopen nauwkeurige populatiegegevens opleveren. Deze tellingen zijn essentieel om niet alleen een correcte wildstand vast te stellen, maar ook om trends en mogelijke bedreigingen te identificeren. Dit inzicht stelt beleidsmakers, natuurbeschermingsorganisaties en beheereenheden in staat om passende maatregelen te nemen tegen overmatige populatiegroei of ter ondersteuning van bedreigde soorten. Jagers dragen met hun wildtellingen bij aan evenwichtige populatiecontrole, wetenschappelijke data en duurzaam natuurbehoud. De data van de wildtellingen staan bovendien aan de basis van de ontwikkelingen van de Faunabeheerplannen van de provinciale Faunabeheereenheden (FBE’s).

Voorkomen van maaislachtoffers

Jagers zetten zich actief in om maaislachtoffers te voorkomen. Jaarlijks worden tienduizenden (nesten van)dieren tijdens het maaiseizoen per ongeluk gedood worden door landbouwmachines. Jagers werken nauw samen met boeren om reekalveren en weidevogels voorafgaand aan het maaien te beschermen. Sinds een aantal jaar wordt hiervoor vaak gebruik gemaakt van drones met warmtebeeldtechnologie. Jagers maken gebruik van waarschuwingsborden, vlaggen en beschermende kooien om boeren en landarbeiders bewust te maken van de aanwezigheid van kwetsbare nesten en pasgeboren dieren, die nog niet het instinct hebben om voor de maaimachine te vluchten. Door zorgvuldig rekening te houden met landbouwactiviteiten en hun effecten, nemen jagers proactieve stappen om maaislachtoffers te vermijden. Dit draagt bij aan een harmonieuze samenwerking tussen jacht en landbouw, met aandacht voor het welzijn van de in het wild levende dieren.

Weidevogelbescherming

Bij weidevogelbescherming speelt de jager een rol in het behoud van vogelsoorten zoals kieviten en grutto’s. Jagers beheren predatoren om nestverlies te verminderen en beschermen nesten tegen verstoring door landbouwactiviteiten. Ze dragen bij aan wetenschappelijk onderzoek en educatie, monitoren populaties en werken samen met natuurbeschermers, boeren en recreanten om gezamenlijke strategieën te ontwikkelen. Jagers zetten hun expertise in om weidevogels te beschermen en hun leefgebied duurzaam te behouden. Dit riekt verder dan traditionele jachtpraktijken en gebeurt in nauwe samenwerking met weidevogel- en andere natuurorganisaties.

Valwildafhandeling

Jagers vormen een landsdekkend vrijwilligersnetwerk, waarop de politie een beroep kan doen wanneer er een aanrijding met een groot wild dier plaatsvindt. Wanneer een edelhert, ree of wild zwijn wordt aangereden, dan is een automobilist verplicht de politie te bellen. De politie schakelt daarop de expertise in van een zogenoemde ‘valwildafhandelaar’, een lokale jager die snel met een speurhond ter plaatse kan zijn. De jager is verantwoordelijk voor het lokaliseren van het gewonde of gedode dier en het beoordelen van de ernst van de verwondingen. Indien de situatie dit vereist, voert de jager humane euthanasie uit om verder onnodig lijden te voorkomen. Bij deze taak wordt vaak gebruik gemaakt van een speciaal opgeleide jachthond, die bekend staat als een zweethond, om te helpen bij het opsporen van het wild.